ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНE НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГУДУЪРКИ ООД

ГУДУОРКИ ООД, ЕИК: 206601522, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, регистрирано по ЗДДС („ГУДУОРКИ“), предоставя чрез интернет-страницата си GoodWorky.com (наричана по-долу за краткост „GoodWorky“) услуги на своите бизнес-клиенти, насочени към усъвършенстване на отношенията работодател-служител чрез създаване на отделно, обособено пространство на компанията за комуникация, образование, усъвършенстване и стимулиране на служителите.

Предоставяните чрез платформата GoodWorky услуги се подчиняват на общите правила, заложени в тези Общи условия, на Политиката за поверителност на личните данни, както и на Политиката за бисквитките.

Термините "Клиент", “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи Goodworky.

Общи правила

1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни чрез GoodWorky, както и правата и задълженията на ГУДУОРКИ и Клиент, Потребител или Посетител във връзка с тези услуги. Използването на която и да е от услугите на GoodWorky, е възможно само след приемане на настоящите общи условия, които създават договорните отношения между ГУДУЪРКИ и всеки от Клиентите/Посетителите/Потребителите.

2. Цялата информация, съставянето и подредбата на GoodWorky, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на ГУДУЪРКИ. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието и съгласието на ГУДУЪРКИ, захранването на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

3. Всички търговски и запазени марки и знаци, използвани в сайта, са собственост на ГУДУЪРКИ .

4. ГУДУЪРКИ има право, съобразявайки се с действащите нормативни и законови изисквания, по всяко време, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на GoodWorky, чрез обновяване на този текст. За всяко обновяване ГУДУЪРКИ ще съобщава на Клиента/Посетителя/Потребителя. В случай на такова изменение, Клиентът има право, след запознаването си с промените и евентуално несъгласие с тях, да прекрати занапред договорните си отношения с ГУДУЪРКИ и да престане да използва предоставяните чрез GoodWorky услуги.

5. Клиентът/Посетителят/Потребителят е отговорен за всяка употреба на GoodWorky. Клиентът/Потребителят е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът/Потребителят е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми ГУДУОРКИ за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.

6. Приемайки настоящите условия, Клиентът/Потребителят/Посетителят се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с използването на функционалностите на GoodWorky. С приемането на настоящите условия Клиентът/ Потребителят/ Посетителят се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.

7. С приемането на настоящите условия Клиентът/ Потребителят/Посетителят се счита информиран, че контактите между клиентите и потребителите на платформата GoodWorky са преки. ГУДУЪРКИ не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.

8. ГУДУЪРКИ не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Клиентите/ Потребителите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваната информация. С приемането на настоящите условия, Клиентът/ Потребителят потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в GoodWorky.

9. Клиентът/ Потребителят няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.

10. Клиентът/Потребителят се задължава да използва GoodWorky законосъобразно. Клиентът/ Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез GoodWorky материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба. Клиентът/ Потребителят няма право да публикува реклама на други продукти и/или услуги без предварителното съгласие на ГУДУЪРКИ.

Правила за използване на информацията

11. Клиентът/ Потребителят/ Посетителят се съгласява, че ще използва GoodWorky в съответствие с настоящите ОУ и действащото законодателство.

12. Клиентът /Потребителят/ Посетителят няма право:

/а/ да предава, разпространява, запазва или унищожава съдържащите се на страниците материали по начин, с който се нарушават или не се зачитат обществени интереси или права и законни интереси на трети лица;
/б/ да публикува материали, които са c дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността или права на трети лица;
/в/ да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
/г/ да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, "клубни приятелства", договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;
/д/ да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица;
/е/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът/Потребителят/ Посетителят е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
/ж/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът/Потребителят/ Посетителят не ги притежава или има разрешение от собственика;
/з/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
/и/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти/Потребители/Посетители или за всяка друга личност;
/й/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
/к/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.

13. Клиентът/ Потребителят/ Посетителят е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.

14. Клиентът/ Потребителят/ Посетителят има правата, предвидени в Глава ІІІ, чл. 12 до чл. 22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на личните данни на ГУДУЪРКИ ООД.

15. ГУДУОРКИ има право да прекрати предоставяната услуга, в случай че има основателни предположение за нарушаване на настоящите ОУ, за което уведомява Клиентът/Потребителят изрично.

16. Клиентът/ Потребителят/ Посетителят няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:

/а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и е-mail/потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
/б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
/в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
/г/ да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
/д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.

17. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Услуги за Клиенти

18. Достъпът на клиентите до услугите, предоставяни чрез Goodworky, се разрешава след заплащане на съответната дължима от тях такса, определена съгласно Тарифата за услугите, неразделна част от тези ОУ и след осъществена успешна регистрация на платформата Goodworky.

18.1. Достъпът до услугата е разрешен за срока, за който е направено дължимото плащане. След изтичане на този срок, достъпът се преустановява. Заплащането на услугите за нов срок се осъществява поне 24 часа преди началната дата на новия срок.

19. Регистрация на Клиент:

19.1. За да се регистрира, Клиентът попълва регистрационната форма, в която въвежда наименованието на юридическото лице, имената си, e-mail адрес и парола за достъп, като създава работно пространство и определя неговото име.
19.2. След активиране на регистрацията, Клиентът получава кратка информация за услугите, предоставяни чрезGoodWorky. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.

20. След успешна регистрация, Клиентът има възможност да получи някоя или всички от следните платени услуги:

20.1. Достъп до администращата секция на Goodworky
20.1.1 Клиентът е администратор на регистрираното от него работно пространство. Той има право да даде достъп, да определи броя потребители и може да управлява всички потребители за регистрираното от него работно пространство;
20.1.2. Клиентът може, по своя преценка, да създава и изтрива потребители;
20.1.3 Клиентът може, по своя преценка, да променя потребителски роли и потребителски групи за регистрираното от него работно пространство.
20.2. Управление на съдържанието на регистрираното работно пространство
20.2.1. Клиентът може да създава, редактира и изтрива новини, статии, идеи и теми в създаденото от него работно пространство, както и да създава категории на съдържанието и да управлява видимостта на съдържанието спрямо своите потребители и потребителски групи.
20.3. Управление на съдържанието на обученията в работното пространство
20.3.1 Клиентът може да създава, изтрива и редактира курсове и модули и да създават зависимости между тях, включително да създава критерии за оценяване за отделните задачи.
20.3.2. Клиентът може да създава, изтрива и редактира тестове, анкети и писмени задачи и да управляват видимостта на курсовете спрямо своите потребители и потребителски групи.

21. Пробен период (Free Trial) – GoodWorky предоставя 14 дневен пробен период, в който всички фунционалности на платформата могат да се използват напълно безплатно. . Пробният период се активира автоматично при създаването на работно пространство и е активен до 23:59:59 ч. на 14-тия ден от стартирането. След изтичането на пробния период, клиентите могат да се абонират за GoodWorky на база на желания брой активни потребители в работното пространство.

22. Абонамент – клиентите могат да се абонират за ползването на GoodWorky на месечна основа (30-дневен период). Месечната абонаментна такса се изчислява на база на броя на активните потребители в работното пространство за периода и в съответствие с ценовия списък на GoodWorky.

22.1. Клиентът може да определя броя на активните потребители в работното си пространство ежемесечно като заплаща и съответната абонаметна такса за това. Абонаментната месечна такса се заплаща в началото на всеки 30-дневен период за ползване (.. В случай, че клиентът желае да добави нови активни потребители в работното пространство за текущия месец, той може да направи това след като предварително плати съответната такса съгласно ценовия списък на GoodWorky.
22.2. GoodWorky прилага допълнителни такси (данъци) върху цените на услугите за държави, в които такива такси (данъци) са приложими. За да бъде приложена правилната цена, клиента попълва съответната информация за компанията, адресна информация и (където е приложимо) ДДС номер / Данъчен номер на компанията в секция „Абонамент и плащане“.
22.3. Абонаментът може да бъде преустановен по всяко време.

23. Плащания – всички плащания в GoodWorky се извършват чрез платформата за плащания – Stripe и се подчиняват на настоящите условия както и на условията и политики на Stripe. За всяко плащане Гудуорки издава съответната фактура.

Услуги за потребители и посетители

24. Регистрирани потребители могат да комуникират чрез платформата Goodworky с други потребители от едно и също работно пространство. Те могат да създават и четат новини, статии, идеи и теми, когато Клиентът им е предоставил такива права.

25. Потребителите могат да посещават онлайн курсове в работното пространство, като съставените обучителни модули са под формата на материали за четене, тестове, въпросници и писмени задачи.

26. Потребителите могат да получават точки/награди за определени дейностите, в Goodworky.

27. Всички потребители на определено работно простравнство имат право да използват функционалностите на Goodworky в зависимост от преценката и решението на съответния Клиент, който е администратор на такова пространство.

Други услуги

28. При съгласие на Клиент, GoodWorky може да използва предоставената от Клиента информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента. В случай че Клиентът e изразил съгласие, GoodWorky може да изпраща на посочения от последния e-mail рекламни съобщения и/или бюлетини на GoodWorky.

Отговорност на ГУДУЪРКИ ООД

29. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни ГУДУЪРКИ е администратор на личните данни на субектите, използващи платформата GoodWorky. В съответствие с нормативните изисквания, с Политиката за поверителност и Вътрешните правила за поведение, ГУДУЪРКИ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на обработване на личните данни на субектите. В случай на нарушение на тази сигурност обаче, в изпълнение на чл.33 и чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, ГУДУЪРКИ уведомява КЗЛД и/или субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за съответното нарушение.

30. ГУДУЪРКИ не може и не потвърждава, че всеки Клиент е този, за когото се представя. ГУДУЪРКИ не може и не се замесва в отношенията между клиентите, и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече клиенти, ГУДУЪРКИ (и неговите служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.

31. ГУДУЪРКИ по правило не контролира информацията, предоставена от клиентите в регистрираните от тях работни пространства. При съобщение от страна на Клиент за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите ОУ, ГУДУЪРКИ може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване на информацията. ГУДУЪРКИ има право да изключи Клиенти и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност на личните данни и/или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.

32. ГУДУЪРКИ не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от платформата GoodWorky. При никакви обстоятелства ГУДУЪРКИ не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Клиента от получена или неполучена информация чрез GoodWorky. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез GoodWorky.

33. ГУДУЪРКИ, неговите собственици, управители и служители не гарантират, че GoodWorky ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на GoodWorky, както и за точността и достоверността на съдържанието на информация, предоставенa от клиентите.

34. ГУДУЪРКИ не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай, ГУДУЪРКИ уведомява КЗЛД, съответно – субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е узнал.

35. ГУДУЪРКИ не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация.

36. ГУДУЪРКИ не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

37. ГУДУЪРКИ не носи отговорност за предоставяне на услугите и в случай на форсмажор (непреодолима сила) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след сключването на договора като, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, стачки, безредици експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и др. природни стихии), ембарго, правителствени забрани и/или мерки от ограничителен характер, произтичащи от решения на Народното събрание или административен акт, срив в резултат на хардуерен и/или софтуерен проблем на доставчика на облачната услуга и други, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията на Гудуорки по настоящите Общи условия.

Отговорности на Клиента

38. Клиентът изрично се съгласява да не търси отговорност от ГУДУЪРКИ за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи клиентът носи изцяло риска от евентуални вреди.

39. Клиентът се задължава да не търси отговорност от ГУДУЪРКИ, респективно неговите собственици, управители и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на GoodWorky от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.

40. ГУДУЪРКИ обработва законосъобразно личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите, предоставяни от платформата GoodWorky на основание чл. 6, буква б) и буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС) 2016/679). При обработване на личните им данни, субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на ГУДУЪРКИ. В случай че субектът на данни прецени, че ГУДУЪРКИ нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свържете с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

За да използвате този сайт, трябва да приемете настоящите общи условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите, предоставяни от Goodworky. Всеки един клиент/потребител/посетител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в Goodworky.